Zaznacz stronę

Informacja o realizowanej strategii podatkowej MediaCom Warszawa sp. z o.o za 2020 r.

 

Poniżej MediaCom Warszawa sp. z o.o (dalej: „Spółka”) prezentuje informacje wymagane przez art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[1] (dalej: „ustawa o CIT”).

Ogólne informacje o strategii i polityce podatkowej

Spółka jest częścią Grupy WPP, jednej z największych międzynarodowych grup działających w branży reklamy i public relations. WPP jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jako część Grupy WPP, Spółka dostosowuje się i przestrzega ogólnych zasad i polityk Grupy WPP, w tym strategii podatkowej Grupy WPP publikowanej i aktualizowanej corocznie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii oraz mającymi zastosowanie do wszystkich spółek z Grupy WPP. Ponadto Spółka wdrożyła odpowiednie procedury i standardy kontroli dostosowane do polskich przepisów podatkowych.

Spółka uiszcza podatki zgodnie z wymogami polskiego prawa krajowego, z uwzględnieniem wszystkich właściwych przepisów podatkowych.

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków w zakresie rozpoznawania, rozliczania, raportowania i płatności podatków zgodnie z wymogami polskiego prawa podatkowego. Spółka utrzymuje otwarte i przejrzyste relacje z organami podatkowymi. W stosownych przypadkach Spółka stara się współpracować z organami podatkowymi w celu ujawnienia i rozwiązania problematycznych kwestii, ryzyk i niepewnych sytuacji podatkowych.

Za zgodność i sprawozdawczość podatkową odpowiada, w ramach outsourcingu, zewnętrzny, wyspecjalizowany, zespół specjalistów ds. podatków i księgowości, zatrudniony w spółce powiązanej, odpowiedzialny za terminowe wypełnianie polskich obowiązków sprawozdawczych podatkowych Spółki.

Spółka wykorzystuje pomoc zewnętrznych doradców do wspierania procesów podatkowych. Wsparcie zewnętrznych doradców jest również wykorzystywane w odniesieniu do złożonych i niepewnych kwestii podatkowych, aby wspomóc pracę Spółki w zakresie przestrzegania strategii podatkowej.

Spółka zawiera transakcje lub porozumienia, które posiadają istotę zgodną z odpowiednimi przepisami, a także cel biznesowy, handlowy lub inny niepodatkowy cel. Spółka nie będzie zawierała transakcji w celu uzyskania korzyści podatkowej które w sposób jasny i jednoznaczny są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT Spółka informuje, iż:

  1. W 2020 r. Spółka nie była stroną porozumienia dotyczącego monitoringu horyzontalnego, o którym mowa w rozdziale IIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa[2] (dalej: „Ordynacja podatkowa”).
  2. W 2020 roku Spółka była zaangażowana w różne transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym z nierezydentami), przy czym transakcje których wartość przekroczyła 5% łącznej wartości księgowej aktywów polegały głównie na zakupie usług mediowych związanych z podstawową działalnością operacyjną, a także wartości sald w ramach systemu zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling).
  3. W 2020 roku Spółka nie prowadziła ani nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
  4. W 2020 roku Spółka wystąpiła o indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:
  5. terminów wewnątrzgrupowego ujęcia korekt dochodowości dla celów podatku CIT oraz rozliczenia korekt VAT dotyczących udzielonych rabatów,
  6. zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w zakresie kompleksowych usług reklamowych.
  7. W 2020 roku Spółka nie zidentyfikowała uzgodnień, które podlegałyby obowiązkowi raportowania zgodnie z zapisami Zasad Obowiązkowych Informacji.
  8. W 2020 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw publicznych finansowanie wydane na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie dokonywała transakcji z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

[1] Dz.U.2021.1800 t.j. z późń. zm.

[2] Dz.U.2021.1540 t.j. z późń. zm.