Zaznacz stronę

Informacja o realizowanej strategii podatkowej EssenceMediacom Poland sp. z o.o za 2022 r.

 

Poniżej EssenceMediacom Poland sp. z o.o (dalej: „Spółka”) prezentuje informacje wymagane przez art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ¹ (dalej: „ustawa o CIT”).

Ogólne informacje o strategii i polityce podatkowej

Spółka jest częścią Grupy WPP, jednej z największych międzynarodowych grup działających w branży reklamy i public relations. WPP jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jako część Grupy WPP, Spółka dostosowuje się i przestrzega ogólnych zasad i polityk Grupy WPP, w tym strategii podatkowej Grupy WPP publikowanej i aktualizowanej corocznie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii oraz mającymi zastosowanie do wszystkich spółek z Grupy WPP. Ponadto Spółka wdrożyła odpowiednie procedury i standardy kontroli dostosowane do polskich przepisów podatkowych.

Spółka uiszcza podatki zgodnie z wymogami polskiego prawa krajowego, z uwzględnieniem wszystkich właściwych przepisów podatkowych.

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków w zakresie rozpoznawania, rozliczania, raportowania i płatności podatków zgodnie z wymogami polskiego prawa podatkowego. Spółka utrzymuje otwarte i przejrzyste relacje z organami podatkowymi. W stosownych przypadkach Spółka stara się współpracować z organami podatkowymi w celu ujawnienia i rozwiązania problematycznych kwestii, ryzyk i niepewnych sytuacji podatkowych.

Za zgodność i sprawozdawczość podatkową odpowiada, w ramach outsourcingu, zewnętrzny, wyspecjalizowany, zespół specjalistów ds. podatków i księgowości, zatrudniony w spółce powiązanej, odpowiedzialny za terminowe wypełnianie polskich obowiązków sprawozdawczych podatkowych Spółki.

Spółka wykorzystuje pomoc zewnętrznych doradców do wspierania procesów podatkowych. Wsparcie zewnętrznych doradców jest również wykorzystywane w odniesieniu do złożonych i niepewnych kwestii podatkowych, aby wspomóc pracę Spółki w zakresie przestrzegania strategii podatkowej.

Spółka zawiera transakcje lub porozumienia, które posiadają istotę zgodną z odpowiednimi przepisami, a także cel biznesowy, handlowy lub inny niepodatkowy cel. Spółka nie będzie zawierała transakcji w celu uzyskania korzyści podatkowej które w sposób jasny i jednoznaczny są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT Spółka informuje, iż:

  1. W 2022 r. Spółka nie była stroną porozumienia dotyczącego monitoringu horyzontalnego, o którym mowa w rozdziale IIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa2 (dalej: „Ordynacja Podatkowa”).
  2. W 2022 roku Spółka była zaangażowana w różne transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym z nierezydentami), przy czym transakcje których wartość przekroczyła 5% łącznej wartości księgowej aktywów, dotyczyły transakcji zakupu usług mediowych oraz rozliczeń w ramach struktury zarządzania płynnością finansową (cash pooling). Bardziej szczegółowe informacje dotycząca transakcji zawieranych w trakcie 2022 roku zostały opisane w nocie nr 41 do sprawozdania finansowego Spółki.
  3. W 2022 roku Spółka nie prowadziła ani nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
  • W 2022 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, ani wiążącej informacji akcyzowej.
  • W 2022 roku Spółka nie zidentyfikowała uzgodnień, które podlegałyby obowiązkowi raportowania zgodnie z zapisami Zasad Obowiązkowych Informacji.
  • W 2022 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw publicznych finansowanie wydane na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.Spółka nie dokonywała transakcji z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

¹Dz.U.2022.2587 t.j. 2 Dz.U.2023.2383 t.j.